Logg inn

Du må være registrert på higlog.no for å kunne logge inn.

9 + eighteen =

×


Vedtekter Last ned som PDF

§1 Linjeforeningens navn

Linjeforeningens offisielle navn er: Login – Linjeforeningen for IT (fork. Login). Linje-foreningen ble startet i 2009, og formelt stiftet med organisasjonsnummer 18.04.2013. Organisasjonsnummeret er 811 940 372.

§2 Formål

Linjeforeningen er opprettet for å være en felles organisasjon for IT studenter ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Gjøvik, med fokus på utdanningsområdet for informasjonteknologi og informatikk. Den skal arbeide for å forbedre studiemiljøet på universitetet, som gjøres ved å bidra til å arrangere faglige og sosiale aktiviteter, gjerne i samarbeid med næringsliv, forelesere og studenter på NTNU i Gjøvik. Linjeforeningen er også bindeleddet mellom studier og næringsliv. Foreningen skal være en partipolitisk uavhengig og frivillig ideell organisasjon.

§3 Medlemskap

Kravet for å være medlem i linjeforeningen er å være registrert som bachelor- eller masterstudenter ved avdeling følgende studieretninger på NTNU i Gjøvik (ved avdeling for informatikk og medieteknikk):

§3.1 Medlemmers rettigheter

Som medlem i linjeforeningen har man:

Medlemmer som har utført arbeid for linjeforeningen har rett til å få en attest på dette fra styret ved forespørsel.

§3.2 Opphør av medlemskap

Medlemskap i linjeforeningen vil opphøre når kravet for medlemskap ikke lenger er oppfylt. Styret kan ikke fjerne medlemsskapet for studenter, men de kan avsette styremedlemmer fra deres verv i styret, jfr. § 7.1. Årsmøtet kan med minst (3)/(4) flertall opphøre medlemskap til studieretninger av linjeforeningen.

§4 Årsmøte

Årsmøtet er linjeforeningens høyeste myndighet, som avholdes én (1) gang per kalenderår under vår semesteret. Årsmøtet innkalles av styret med minst tre (3) ukers varsel til medlemmenes universitets e-postadresse. Styret har i ansvar å samle inn saker som medlemmene ønsker å sette på dagsorden, og disse forslagene skal være sendt inn til styret senest to (2) uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en (1) uke før årsmøtet.

Årsmøtet kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én (1) stemme, og stemmegivning foregår med håndsopprekning.

Hvert punkt i sakslisten vil bli belyst med både argumenter for og imot forslaget, og når ordstyrer avgjør at forslaget er godt nok belyst fra begge sider vil det bli holdt en avstemning for og imot forslaget. Den siden med høyest antall stemmer avgjør utfallet til forslaget.

Når et kandidaturvalg foregår, må en kandidat for å anses som valgt ha oppnådd mer enn halvparten av de gitte stemmene. Hvis ingen kandidater har oppnådd dette i første omgang, skal det foretas et bundet omvalg mellom de to (2) kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§4.1 Årsmøteprosess

Årsmøtet skal ledes av linjeforeningens styreleder, med linjeforeningens sekretær som referent. Dersom ingen av disse er tilgjengelige, herunder regnes også nestleder, skal styret velge ordstyrer og referent.

Linjeforeningens vedtekter skal godkjennes på årsmøtet, jfr. § 8.1.

Årsmøtets oppgaver:

 1. Valg av referent, tellekorps og protokoll underskrivere.
 2. Godkjenne innkallingen.
 3. Godkjenne sakslisten.
 4. Behandle innkommende forslag og saker.
 5. Vedta foreningens budsjett for neste periode.
 6. Godkjenne vedtektene.
 7. Foreta valg av:
  1. (a) Leder, (b) nestleder, (c) sekretær, (d) økonomiansvarlig, (e) teknisk ansvarlig.

§4.2 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene (også ved årsmøtet) krever det.

Ekstraordinære årsmøter følger den vanlige prosedyren for innkallelse, jfr. § 4, og det kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. Ekstraordinært årsmøte godkjenner vedtak med (2)/(3) flertall, med mindre annet er bestemt som beskrevet i disse vedtekter.

§5 Styret

Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene, og de plikter å handle i samsvar med formålsparagrafen (jfr. § 2) og disse vedtektene. Styret kan godkjenne vedtak i alle saker dersom dette ikke strider med vedtektene.

Enhver som påtar seg verv i linjestyret skal være lojal mot linjeforeningen og vise skjønn med tanke på hvilke informasjon som er forbeholdt styrets medlemmer.

Styremedlemmer skal ikke ha noen form for lønn eller godtgjørelser, unntaket er refusjon for faktiske utgifter. Dette skal fremgå i regnskapet.

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
 2. Sørge for den daglige driften av linjeforeningen.
 3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide
  instruks for disse.
 4. Administrere og føre nødvendig kontroll med linjeforeningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende vedtekter.
 5. Representere linjeforeningen utad.

Styremøtene er lukket for andre enn styremedlemmene. Styret kan likevel med konsensus invitere utenforstående ved behov. Innkalling til styremøter sendes til hvert styremedlem ut senest en (1) uke før møtet. Styret er beslutningsdyktig ved oppmøte av minimum tre (3) styremedlemmer på ordinære styremøter. Styremøtene ledes av møteleder, som selv avgjør når møtet settes og heves. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

Etter årsmøtet skal det minimum være en to (2) ukers overlappingsperiode mellom sittende og påtroppende styre.

§5.1 Styrets sammensetning

Styret velges på årsmøtet for en (1) periode av gangen, og stillingene i styret er som følger; leder, nestleder, økonomiansvarlig, sekretær og teknisk ansvarlig. Titler og arbeidsoppgaver kan bestemmes av styret. Det sittende styret kan utpeke sin lederkandidat til neste styreperiode, for å sikre kontinuitet i linjeforeningens arbeid. Styret har også fullmakt til å supplere seg selv ved behov mellom årsmøtene.

§5.2 Leder

Lederen kaller inn til årsmøte og alle styremøter, og er ordstyrer ved disse. Lederen utarbeider møteplan og saksliste før alle møter, og sørger for at disse overholdes.

§5.3 Nestleder

Ved leders fravær fungerer nestleder som stedfortreder, og overtar alle dens plikter og oppgaver. Nestleder skal alltid være oppdatert på linjeforeningens aktiviteter.

§5.4 Økonomiansvarlig

Økonomiansvarlig har det overordnede kontrollansvar for linjeforeningens økonomi og disponerer linjeforeningens konti. Økonomiansvarlig skal til enhver tid ha oversikt over linjeforeningens økonomi. Økonomiansvarlig kan ikke alene godkjenne vedtak som angår økonomien, jfr. § 6. Økonomiansvarlig skal i samarbeid med ansvarlig for faglige og sosiale arrangementer utarbeide budsjett for arrangementet.

§5.5 Sekretær

Sekretær er referent ved alle styre- og årsmøter, og har ansvar for å reservere møterom. Sekretær har ansvar for å gjøre referat tilgjengelig for alle styrets medlemmer, og linjeforeningens medlemmer etter årsmøte. Sektretær er ansvarlig for arkivering av alle internt utarbeidede dokumenter, samt all korrespondanse mellom linjeforeningen og eksterne aktører.

§5.6 Teknisk ansvarlig

Teknisk ansvarlig har ansvar for oppretting, vedlikehold og drift av hjemmeside og andre aktiviteter linjeforeningen har på Internett.

§6 Økonomi

Styret er ansvarlig for linjeforeningens økonomi i kraft av de vedtak som godkjennes. Linjeforeningens midler skal kun brukes etter linjeforeningens formål, jfr. § 2. Linjeforeningens midler er tiltenkt å kunne brukes på flere arrangementer gjennom hele perioden, og styret må derfor ta stilling til hvor mye støtte skal gis til hvert arrangement. Det er mest hensiktsmessing om styret planlegger hvor mye støtte som skal gis til arrangementer med forskjellige størrelser av deltakelse.

Styret eller medlemmer av styret er bare personlig økonomiske ansvarlige hvis de har vist grov uforsvarlig disponering av midler, eller har handlet til egen personlig økonomisk vinning. Linjeforeningen kan ikke ta opp lån.

Regnskapsåret følger kalenderåret (1. januar – 31. desember).

Leder og økonomiansvarlig kan i fellesskap vedta økonomiske utgifter på inntil ti tusen kroner (10 000,- NOK), styret skal da orienteres om dette på neste styremøte. Utgifter over ti tusen kroner (10 000,- NOK) må godkjennes av styret.

§6.1 Økonomisk støtte

For at arrangementer eller grupper/lag skal motta økonomisk støtte fra linjeforeningen, må det være levert skriftlig søknad til linjeforeningen. Den skriftlige søknaden skal inneholde et dokument som forklarer hva pengene skal brukes til og hvem det skal involvere, samt et ferdig utkast til budsjett.

Styret tar stilling til om støtte skal gis. Linjeforeningen sine penger skal ikke gå til arrangementer med mye alkohol. Det skal ikke gis støtte til arrangementer som favoriserer en del av linjeforeningens medlemmer, eller som diskriminerer personer.

§6.2 Støtte til grupper

Linjeforeningen står fritt til å støtte grupper og lag på skolen som gjennomfører faglig relevante prosjekter og aktiviteter. For at grupper eller lag skal motta økonomisk støtte fra Login, må det være levert skriftlig søknad til styret i linjeforeningen. Den skriftlige søknaden skal inneholde et dokument som forklarer bruksområde for de økonomiske midlene, samt et ferdig utkast til budsjett. Styret tar stilling til om støtte skal gis. Økonomisk støtte til grupper som oppfattes som useriøs eller ekskluderende mot andre Login-medlemmer, vil automatisk bli avslått.

Dersom gruppen opphører skal utstyr som er sponset av Login tilbakefalle Logins eie. Styret må selv ta en vurdering av hvordan dette skal disponeres i fremtiden.

Resterene midler som ikke er blitt brukt skal tilbakebetales til linjeforeningen.

§7 Advarsel, eksklusjon og mistillitsforslag

§7.1 Advarsel og eksklusjon

Ved mindre brudd på vedtektene av en eller flere av styrets medlemmer vil føre til en skriftlig advarsel fra styret. Ved grove eller gjentatte brudd på vedtektene kan i verste fall medføre eksklusjon fra styrets aktiviteter. Styret avgjør ved styrevedtak om eksklusjon fra styrets aktiviteter skal inntreffe.

§7.2 Mistillitsforslag

Mistillitsforslag kan reises av hvilket som helst medlem av linjeforeningen. Mistillitsforslag kan gjelde for følgende: Enkelte styremedlemmer, personer som supplerer styret og/eller styrets prioriteringer, herunder enkeltvedtak fattet av styret. Mistillitsforlsag sendes inn skriftlig til det sittende styret.

§7.3 Prosessen ved eksklusjon eller mistillitsforslag

Styret skal ta stilling til alle eksklusjonsvedtak og mistillitsforslag. Skriftlig svar skal gis og begrunnes.

Dersom eksklusjonen fra styret ikke blir akseptert eller den som reiser mistillitsforslaget ikke aksepterer svaret, må en ny og begrunnet skriftlig klage sendes inn til styret.

Ved andregangs klage skal styret opprette en komité dersom dette er hensiktsmessig. Komiteen skal bestå av klager, styreleder, én nøytral megler, samt én nøytral observatør og referent. Nøytral tilsier akseptert av begge parter. Observatør og referent skal ikke delta i meglingen, men observere passivt.

Hvis klager får medhold i komiteen, må styret innrette seg og behandle saken på neste styremøte.

§8 Om vedtekter

Reviderte vedtekter trer i kraft to (2) uker etter avholdt årsmøte. Årsmøtet kan med (2)/(3) flertall vedta at en vedtaksendring trer i kraft på et senere tidspunkt, men før neste årsmøte.

Tolking av vedtektene tilligger styret.

Vedtektene skal være de gjeldene lover og regler for linjeforeningen.

§8.1 Endring og godkjenning av vedtekter

Alle sider ved linjeforeningens vedtekter kan endres, herunder formålsparagrafen, hovedparagrafer og underparagrafer med tilhørende underpunkter.

Alle linjeforeningens medlemmer kan fremme forslag til endring av vedtektene. Forslag til endring i vedtektene skal rettes skriftlig til styret.

Innholdet i vedtektene kan kun vedtas endret på årsmøtet med
(3)/(4) flertall.

§9 Oppløsning og navneendring

§9.1 Oppløsning

Det oppfordres til at denne paragrafen ikke blir endret, da linjeforeningens midler skal brukes på medlemmene, eller tiltenkt NTNU i Gjøvik når linjeforeningen er oppløst.

Linjeforeningen kan kun oppløses ved enstemmig vedtak i styret, med påfølgende innkalling til en ekstraordinært årsmøte. I årsmøtet kreves det (2)/(3) flertall for at styrets vedtak skal tre i kraft og linjeforeningen oppløses.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Login – Linjeforeningen for IT.

Om Login – Linjeforeningen for IT slutter å fungere, skal foreningens eiendeler og midler oppbevares av NTNU i Gjøvik i fem (5) år. Er det i dette tidsrommet ikke kommet i gang aktivitet igjen, skal midlene gå til NTNU i Gjøvik.

§9.2 Navneendring

Styret kan kun fremme navneendring av linjeforeningen ved enstemmig vedtak i styret. Dette skal kun skje med påfølgende innkalling til ekstraordinært årsmøte, hvor det kreves (2)/(3) flertall for at styrets navneendringsvedtak skal tre i kraft.

Årsmøtet kan fremme navneendring av linjeforeningen ved (2)/(3) flertall.

Dersom det foreligger enighet om navneendring, fra styret eller vedtatt på (ekstraordinært) årsmøte, skal styret nedsette en komité som tar imot forslag fra medlemmene, og presentere disse ved førstkommende (ekstraordinære) årsmøte hvor navnevalg avgjøres ved (2)/(3) flertall.

Følg oss på

Kontakt oss


Om Login
Login er linjeforeningen for IT-studiene på NTNU i Gjøvik. Hensikten med linjeforeningen er å få til et godt sosialt og faglig miljø, slik at samholdet mellom IT-studentene blir bedre. Login jobber blant annet for at studentene skal få bedre kontakt med næringslivet.

Org.nr.: 811 940 372


Følg oss på

Kontakt oss


#Login på EFnet

Login på Slack


Postadresse
Login – Linjeforening for IT
NTNU i Gjøvik
Postboks 191
2802 Gjøvik


Besøksadresse
NTNU i Gjøvik (G-Bygget)
Teknologiveien 22
2815 Gjøvik


Om Login
Login er linjeforeningen for IT-studiene på NTNU i Gjøvik. Hensikten med linjeforeningen er å få til et godt sosialt og faglig miljø, slik at samholdet mellom IT-studentene blir bedre. Login jobber blant annet for at studentene skal få bedre kontakt med næringslivet.

Org.nr.: 811 940 372Opphavsrett © 2018 Login - Personvern - Logg inn - Utviklet av Jan William